NL FR

Instructies voor gebruik van smartphones

gepost op woensdag 2 oktober 2013Gratis app voor smartphoneMeer en meer mensen hebben tegenwoordig een smartphone, mét internetconnectiviteit.
Hierdoor is veel informatie bereikbaar in een handomdraai, op elk moment.
Op deze trend spelen we graag in.

Vanaf vandaag kunnen patiënten ook afspraken maken via een app op hun smartphone, en dit zowel voor Windows Phone, Android en iPhone.
Patiënten kunnen de app gratis downloaden via respectievelijk de Windows Store, Google play of de App Store.
Het volstaat te zoeken op het trefwoord -mijnonlineagenda- of -myonlinecalendar.

En dit zowel thuis, onderweg, op het werk ... op elk moment van de dag binnen handbereik.
Niet wachten tot de pc is opgestart, geen websites meer opzoeken.
App openen, arts selecteren, afspraak kiezen en klaar!

Patiënten dienen 3 parameters in te geven om toegang te krijgen tot uw agenda:
Domeinnaam (site-ID): drlemaire.be
Gebruikersnaam
Wachtwoord

De gebruikersnaam en het wachtwoord is identiek aan deze voor het gebruik van de online agenda.
De domeinnaam (site-ID) voor de praktijk is: drlemaire.be

Voor patiënten die nooit eerder inlogden via de website, is de gebruikersnaam familienaam en voornaam aan elkaar geschreven (bvb peetersjan).
Het wachtwoord is de geboortedatum (enkel cijfers) (bvb 0211965).


Toegang tot labo-resultaten

Vanaf maandag 25 juni 2018, zal Laboratorium voor Medische Ontledingen de resultaten op CoZo (www.cozo.be) openzetten voor de patiënt met een vertraging van 3 werkdagen.
 
De patiënt zal, na het inloggen met de EID-kaart en pincode, naast toegang tot de administratieve functies zoals therapeutische relaties, dossierlogging, geïnformeerde toestemming, medische beelden, vaccinaties en medicatieschema’s, ook toegang hebben tot zijn laboratoriumresultaten.


Privacybeleid

Teneinde een kwalitatieve zorgverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan de toepasselijke wetgeving, is het Medisch Kabinet van Dr. F. Lemaire genoodzaakt een aantal persoonsgegevens te verwerken. Dr. F. Lemaire hecht hierbij veel belang aan de bescherming van de privacy van haar patiënten.

Het privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de manier waarop het Medisch Kabinet van Dr. F. Lemaire omgaat met uw persoonsgegevens. Voor vragen bij het privacybeleid kan u steeds contact opnemen met het Medisch Kabinet van Dr. F. Lemaire via het telefoonnummer 02/306,95,76 of per e-mail op eb.eriamelrd@kjitkarp . Voor vragen die meer inhouden dan een vraag om inlichtingen, kan er worden gevraagd u te identificeren, zodat er kan worden geverifieerd dat de gevraagde gegevens en informatie aan de juiste persoon worden overgemaakt.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

BVBA Dr. F. Lemaire, maatschappelijke zetel: Lindenstraat 11 te 1742 Ternat, KBO-nummer 0866-567-514 is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanleggen en bijhouden van een medisch dossier en het kunnen verlenen van kwalitatieve zorg. Het gaat over identificatiegegevens, financiële en administratieve gegevens, alsook medische gegevens en alle andere gegevens die relevant zijn in het kader van uw medische verzorging. Meestal worden deze gegevens rechtstreeks van u ontvangen, maar het is ook mogelijk dat deze gegevens worden overgemaakt via andere zorgverleners.

Bij het maken van een afspraak, kan op de website gevraagd worden naar uw naam, adres en e-mailadres.

Om uw bezoek aan onze website efficiënter te maken, worden zogenaamde “cookies” op uw toestel opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht van het instellen van verschillende “cookies” en individueel beslist om deze al dan niet te aanvaarden, of de aanvaarding van “cookies” uit te sluiten voor bepaalde gevallen of in het algemeen.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Het doel van de verwerking is de patiëntenzorg, alsook de patiëntenadministratie en -registratie. Enkel de voor deze doeleinden noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt en de persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.

Op basis van welke rechtsgrond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in het kader van de verstrekking van gezondheidszorgdiensten zoals bedoeld in de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, alsook op basis van de Wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging gecoördineerd op 14 juli 1994.

In beginsel worden uw gegevens verwerkt op basis van de contractuele relatie die er met u bestaat als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het medisch contract dat daartoe met u wordt gesloten. In sommige gevallen kan de verwerking ook gebaseerd zijn op de taken van vitaal belang die zorgverleners vervullen.

Voor zover de verwerking slechts zou kunnen gebeuren op grond van uw toestemming, zal deze voorafgaandelijk worden gevraagd. U kan uw toestemming te allen tijde weer intrekken.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Hierbij is de toegang beperkt tot de mate waarin de intern betrokken personen deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie en/of opdracht.

De gegevens kunnen daarnaast worden verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de vermelde doeleinden. Met deze derden worden steeds de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegelaten is. Zo kunnen de noodzakelijke gegevens bijvoorbeeld worden bezorgd aan uw verzekering, mutualiteit of OCMW, alsook aan andere zorgverleners waarmee u een behandelrelatie heeft.

Daarnaast kunnen uw gegevens elektronisch worden gedeeld met andere zorgverleners waarmee u een behandelrelatie heeft, indien u hiervoor uw geïnformeerde toestemming heeft gegeven.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Indien er toch doorgifte naar derde landen zou plaatsvinden, dan worden de passende maatregelen getroffen. Voor vragen in dit verband kan u contact opnemen via het telefoonnummer 02/306,95,76 of per e-mail op eb.eriamelrd@kjitkarp .

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd en hoelang worden deze bewaard?

Er worden de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Medische gegevens worden 30 jaar bewaard, te rekenen vanaf de laatste behandeling van de patiënt. Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de persoonsgegevens binnen een redelijke termijn uit de bestanden verwijderd en vernietigd.

Welke rechten heeft u en hoe kan u deze uitoefenen?

U heeft kosteloos recht op correctie, inzage en kopie (enkel de eerste kopie is kosteloos, voor bijkomende kopieën kan een redelijke vergoeding worden aangerekend) van uw persoonsgegevens.

Ook heeft u in bepaalde gevallen het recht een kopie van uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere persoon naar uw keuze, om bezwaar aan te tekenen tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens of om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist. Hierbij dient evenwel steeds rekening te worden gehouden met de wettelijke mogelijkheden inzake. U kan uw verzoek indienen via het telefoonnummer 02/306,95,76 of per e-mail op eb.eriamelrd@kjitkarp , met een bewijs van identiteit. Er zal u uiterlijk binnen de maand worden meegedeeld welk gevolg er aan uw verzoek wordt gegeven. Bij complexe of veelvuldige aanvragen kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd, waarvan u in kennis wordt gesteld.

Indien u klachten zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door het Medisch Kabinet Dr. F. Lemaire, kan u steeds contact opnemen met Dr. F. Lemaire zodat uw klacht kan worden onderzocht. Dit kan via het telefoonnummer 02/306,95,76 of per e-mail op eb.eriamelrd@kjitkarp . Daarnaast heeft u ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Dit privacyreglement treedt in werking op 25 mei 2018. Het Medisch Kabinet van Dr. F. Lemaire heeft het recht om het privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website worden meegedeeld en in de praktijkruimte en/of wachtzaal worden uitgehangen. Er wordt u dan ook geadviseerd om het privacybeleid regelmatig na te lezen op wijzigingen.

Het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 20/06/2018.